Erfgenamen kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar dan moeten ze dat wel goed doen.Wanneer een WOZ-beschikking is gesteld op naam van “de erven…”, kunnen de erfgenamen daar op drie manieren bezwaar tegen maken:

  1. De erfgenamen kunnen gezamenlijk bezwaar maken tegen de beschikking, eventueel vertegenwoordigd door een gevolmachtigde.
  2. Een erfgenaam kan individueel bezwaar maken door middel van rechtstreeks bezwaar.
  3. Een erfgenaam kan individueel bezwaar maken als mede-belanghebbende.

De Rechtbank Oost-Brabant (RBOBR:2018:6414) merkt op dat de belastingplichtige een keuze dient te maken uit deze drie mogelijkheden en dat een rechtsmiddel slechts eenmaal kan worden aangewend.

Een erfgenaam maakte bezwaar namens alle erfgenamen. Ondanks herhaalde verzoeken van de heffingsambtenaar werd geen verklaring van erfrecht overlegd.
In het onderhavige geval is het bezwaar ingediend namens de gezamenlijke erven, waarbij een erfgenaam zich heeft gepresenteerd als één van de erven, is de bestreden uitspraak gericht aan de erven en is het beroep ingesteld door (uitsluitend) eiseres op persoonlijke titel. Door zo te handelen is eiseres in beroep (als individuele erfgenaam) een andere weg ingeslagen dan de eerder door haar ingeslagen weg (als één der erfgenamen). Dit verhoudt zich volgens de rechtbank niet met het gesloten stelsel van wettelijke rechtsmiddelen. Zij kan daarom niet worden ontvangen in haar beroep.

De rechtbank kwam vervolgens niet toe aan het antwoord op de vraag of de heffingsambtenaar terecht een verklaring van erfrecht of verklaring van executele heeft verlangd.

 , ,